Jdi na obsah Jdi na menu

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace od 1.9.2018 naleznete na webové stránce ZŠ Horní 16
http://www.zshorni.cz/informace/1/povinne-zverejnovane-informace/170/
 
 
 
 
Povinně zveřejňované informace do data 31.8.2018
 
1. úplný název
Mateřská škola U sluníček Brno, příspěvková organizace
 
2. důvod a způsob založení povinného subjektu
Zřizovatelem školy je statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno, tel.: 542 526 111
 
3. popis vnitřní organizační struktury
 
4. kontaktní údaje povinného subjektu
4.1. kontaktní poštovní adresa
Mateřská škola U sluníček, Horní 742/16, Brno, 639 00
4.2. adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Mateřská škola U sluníček, Horní 742/16, Brno, 639 00
4.3. úřední hodiny
Po domluvě s ředitelkou školy
4.4. telefonní čísla
797 970 095
Ostatní telefonní kontakty jsou přístupné na adrese  školy
4.5. adresa internetové stránky školy
4.6. adresa e-podatelny
skolkauslunicek@seznam.cz
4.7. další elektronické adresy
ID datové schránky: sjqkn9t
 
5. bankovní spojení
Číslo účtu školy: 7270180277/0100
 
6. IČ
IČO: 48512681
 
7. DIČ
Nejsme plátci DPH
 
8. Dokumenty 
8.1. Seznam hlavních dokumentů
Seznam dokumentů organizace přístupné na serveru justice.cz
 Seznam dokumentů organizace na dokumenty školy
8.2. rozpočet na provoz od zřizovatele     
Návrh rozpočtu a schválený rozpočet pro jednotlivé roky je přístupný na adrese UMČ Brno-střed 
 
9. žádosti o informace 
Podmínky a způsob poskytování informací stanoví zákon č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím
• Formulář o podání žádosti  
Žádost o poskytnutí informace
• Mateřská škola U sluníček Brno, příspěvková organizace,
   sídlem Brno, Horní 742/16
    639 00 Brno - město
•  Žádost lze podat:
Elektronicky na adresu: skolkauslunice@seznam.cz
Prostřednictvím datové schránky: sjqkn9t

 
10. příjem žádostí a dalších podání
Žádosti a další podání je možné doručit osobně do kanceláře školy v úřední hodiny, zaslat písemně na adresu školy, elektronicky nebo telefonicky dle kontaktů školy
Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím - zákon č. 106/1999 sb.
 
11. opravné prostředky
• Řídí se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím postup dle poskytování informací podle zákona č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím.
Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, lze podat odvolání, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání je třeba podat k povinnému subjektu. Odvolání musí obsahovat náležitosti dle ust. § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání. Nadřízeným orgánem je ÚMČ Brno-střed.

 
 
12. seznam používaných formulářů
Přístupné v dokumentech školy
 
13. Předpisy
13.1. nejdůležitější používané předpisy
Jsou přístupné v úředních hodinách u ředitelky školy.
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
13.2. vydané právní předpisy
 
14. úhrady za poskytování informací
14.1. sazebník úhrad za poskytování informací
 
15. licenční smlouvy
Bez licenčních smluv
 
 
16. výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
 
17. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací